Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP CHẠY TRONG MÔN ĐIỀN KINH

Nguyễn Thị Ngọc Ly, Nguyễn Thị Kim Nhung

Tóm tắt


Hệ thống các bài tập chạy trong môn Điền kinh hiện nay là vấn đề mang tính cần thiết quan trọng, có ý nghĩa trong việc xác định nội dung, mục đích sử dụng các bài tập nhằm bổ trợ chuyên môn trong môn Điền kinh nói riêng và các môn thể thao nói chung.

Toàn văn: PDF