Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 2015

Nguyễn Mỹ Việt, Nguyễn Đình Chung

Tóm tắt


Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đánh giá thực trạng công tác đào tạo của Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2006 - 2015 trên các mặt: Ngành nghề và trình độ đào tạo; Kết quả đào tạo; chương trình đào tạo; sự đóng góp của nhà trường với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu là căn cứ quan trọng trọng xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2016 - 2025.

Toàn văn: PDF