Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT BÓNG CAO TAY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM

Lê Huy Hà, Nguyễn Song Tuần Hải

Tóm tắt


Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và đánh giá thực trạng, đề tài đã xác định được 02 test đánh giá hiệu quả phát bóng cao tay. Đồng thời lựa chọn được 09 bài tập nhằm nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay môn Bóng chuyền cho nam sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Toàn văn: PDF