Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN TAEKWONDO TRẺ TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Việc nâng cao thành tích thi đấu của môn Taekwondo bằng các phương pháphuấn luyện hiệu quả, đặc biệt là phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên vẫn đang là mối quan tâm của các nhà chuyên môn. Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã xác định thực trạng và xây dựng được hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam.

Toàn văn: PDF