Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Nho Dũng

Tóm tắt


Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, nghiên cứu đã phân tích thựctrạng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2011 đến 2018. Kết quả nghiên cứu bao gồm: Nhu cầu bồi dưỡng bổ sung kiến thức và năng lực của nhân lực phục vụ phát triển thể dục thể thao quần chúng và những bất cập trong thực tế công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2011 đến 2018.

Toàn văn: PDF