Chi tiết về Tác giả

HỒNG THÁI, PHẠM

  • S. 1 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quyết định hành chính của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ - Một số khía cạnh lí luận và pháp luật
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522