S. 13 (2019)

Số 13, Tháng 01 - 2019

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – NHÌN TỪ PHONG CÁCH ỨNG XỬ GIAO TIẾP Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH- QUỐC BẢO VÀ PHÁP BẢO CỦA CHÚNG TA Tóm tắt PDF
Hoàng Chí Bảo 05

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Tóm tắt PDF
Phạm Văn Đức 12
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐẤT NƯỚC Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 22
VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Tóm tắt PDF
Pha Phước Hiền 27

KHOA HỌC GIÁO DỤC

BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Vũ Đình Bảy 37
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt PDF
Phan Thị Hải Yến 47
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Bình 55

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUAN HỆ DI TRUYỀN CÁC LOÀI CÁ THUỘC CHI Anabas DỰA TRÊN CHỈ THỊ GENE TY THỂ COI Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 62
THU NHẬN VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN ACID AMIN TRONG NHAU THAI HEO LAI Tóm tắt PDF
Lê Phúc Chiến 70
KHÔNG GIAN VECTƠ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TƯ DUY CẤU TRÚC – HỆ THỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ – KINH DOANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc 79
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BOLTZMANN CHO CÁC CHẤT KHÍ CÓ ĐỘ NHỚT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cao Nguyên 88

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CA HUẾ, MỘT THỂ LOẠI ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN ĐỘC ĐÁO Tóm tắt PDF
Trương Ngọc Thắng 96
VẤN ĐỀ “HÌNH VỊ” VÀ “TỪ” TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TRONG PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lệ 102
TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VỚI KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 113
BẢO TỒN DI SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Khởi 123
DẤU ẤN TÔN GIÁO TRONG KIẾN TRÚC VÀ ĐIÊU KHẮC CỦA NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN ĐÔNG NAM Á (THẾ KỶ I – THẾ KỶ XIII) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Quân 128

THÔNG TIN – TRAO ĐỔI

TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 139
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ… Tóm tắt PDF
Lê Vặn Quỳnh 146

KHÚC CA XUÂN

Mười bông hoa làm bốn mùa trở thành xuân Tóm tắt PDF
Quý Thăng, Nguyễn Xuân Tê 147


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429