S. 11 (2018)

Tạp chí số 11, tháng 9/2018

Mục lục

KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9 (1945-2018)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO, LIÊM KHIẾT, PHỤC VỤ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRÍ THỨC VÀ Ý NGHĨA TRONG VIỆC SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Đinh Thế Hoàng 6
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Nghĩa 13

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MÔ HÌNH BOSON TƯƠNG TÁC VÀ PHỔ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN Yb VÀ Os Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Lý, Nguyễn Thị Thu Quyên 18
HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA SAPONIN TRONG CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (Paris polyphylla Sm.) Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 23
NUÔI CẤY VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO CHUỘT KHẢM CỦA TẾ BÀO GỐC PHÔI CHUỘT DÒNG C57Bl/6 Tóm tắt PDF
Trần Cảm Tú, Trần Thị Minh 30
TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 40
GIẢI PHÁP CÂN BẰNG SINH THÁI CHO KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Lê Đức Trí 46
THỜI GIAN LU LÈN KHI THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CỦA KHU VỰC NAM BỘ Tóm tắt PDF
Trần Văn Thiện 53

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

MỘT VÀI NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lệ 59
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hoàng Phương 64

KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐỊNH HÌNH SỰ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Mang Tấn Hải 72
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NỀN GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Nam 82
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 88
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Phú, Lê Ngọc Thanh 94
TOTAL PHYSICAL RESPONSE – TPR (PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ TOÀN THÂN) TRONG VIỆC DẠY TIẾNG ANH CHO THIẾU NHI Tóm tắt PDF
Huỳnh Lê Phượng Cơ 101

KINH TẾ - DU LỊCH

VỀ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH SINH THÁI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 109
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ QUY MÔ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Vân 119
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê 128
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU – TRƯỜNG HỢP KEM ĐÁNH RĂNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tâm 137

KỶ NIỆM 50 NĂM SỰ KIỆN LỊCH SỬ NGÃ BA ĐỒNG LỘC

MƯỜI BÔNG HOA LÀM BỐN MÙA TRỞ THÀNH XUÂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429