Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG NẠP VÀ XẢ KHÍ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 3AL25/30

Lê Hữu Sơn

Tóm tắt


Hệ thống nạp và xả khí có nhiệm vụ cung cấp khí tươi vào xi-lanh và xả hết khí cháy ra khỏi xi-lanh. Chất lượng làm việc của hệ thống trao đổi khí ở động cơ diesel ảnh hưởng rất lớn đến tính an toàn và tính kinh tế của động cơ diesel, vì vậy nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nạp và xả khí đến qua trình công tác của động cơ diesel là rất quan trọng. Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống trao đổi khí đến chế độ làm việc của động cơ diesel 3AL25/30.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429