Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Lưu Văn Sùng

Tóm tắt


Kế thừa những giá trị về hình thức cộng hòa dưới thể chế cộng hòa tư sản, tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari và mô hình Xô viết, Mác, Ăngghen, Lênin đã phác họa về thể chế cộng hòa vô sản (cộng hòa xã hội chủ nghĩa), "nền cộng hòa đỏ" là tượng trưng cho khát vọng của giai cấp vô sản muốn giành chính quyền; chính quyền Xô viết là bước thứ hai trong sự phát triển của chuyên chính vô sản, là bước ngoặt có ý nghĩa toàn thế giới. Song, do điều kiện lịch sử, các ông chưa nêu thật đầy đủ các thể chế của nền cộng hòa ấy, như làm thế nào để nhân dân lao động thực sự làm chủ quyền lực nhà nước, lựa chọn những đại biểu thật sự trung thành vào nhà nước, làm thế nào để người nắm quyền lực không lạm quyền, đứng trên nhân dân... Những nhiệm vụ ấy còn ở phía trước.


Toàn văn: PDF