S. 192 (2013)

Mục lục

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM

Tiếp tục đổi mới chính sách xã hội trong kinh tế thị trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU DŨNG 3
Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 Tóm tắt PDF
MAI NGỌC CƯỜNG 11

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Luận bàn về quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
VŨ DUY HÀO, ĐỖ HỒNG NHUNG 24
Lợi thế so sánh của Việt Nam trong xuất khẩu hàng tinh chế Tóm tắt PDF
TRẦN CHÍ THIỆN 32
Thực hiện trách nhiệm xã hội- Lợi ích đối với doanh nghiệp Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THU THỦY 42
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở miền Trung Tóm tắt PDF
NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 50
Marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ở các tỉnh, thành phố Việt Nam (Nghiên cứu điển hình trường hợp tỉnh Hà Tĩnh) Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG VIỆT 56
Chính sách quản lý rủi ro đối với ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TRẦN ĐÌNH THAO 64
Đổi mới khuyến nông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
PHẠM BẢO DƯƠNG 72
Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán Tóm tắt PDF
HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH, NGUYỄN MẠNH TOÀN 80
Bài học từ một phong cách quản lý Nhật Bản Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĨNH GIANG 88

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khoa học kinh tế tại các trường đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
BÙI ĐỨC THỌ 95


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012