Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ THỦY LỰC CỦA SÔNG NHÀ BÈ VÀ LÒNG TÀU DO ĐÀO KÊNH HIỆP PHƯỚC BẰNG MÔ HÌNH TOÁN SỐ

Lê Song Giang, Nguyễn Thị Phương

Tóm tắt


Bài báo trình bày các kết quả ban đầu tính toán sự thay đổi chế độ dòng chảy trên hai sông Nhà Bè và Lòng Tàu do việc mở kênh Hiệp Phước nối hai sông này mang lại. Để đánh giá sự thay đổi này, dòng chảy trên toàn mạng sông Sài Gòn - Đồng Nai đã được tính toán bằng mô hình toán số kết hợp một và hai chiều. Kết quả tính toán cho thấy mở kênh Hiệp Phước sẽ làm tăng tỷ lệ lưu lượng từ sông Đồng Nai tại ngã ba Nhà Bè đổ vào sông Nhà Bè và giảm tỷ lệ lưu lượng rẽ vào sông Lòng Tàu. Kết quả tính cũng cho thấy kênh Hiệp Phước có xu thế chuyển lưu lượng từ Nhà Bè sang Lòng Tàu. Vào thời gian đỉnh lũ lưu lượng này có thể hơn 300m3/s. Vào mùa kiệt lưu lượng chuyển ngang qua kênh Hiệp Phước cũng có thể tới 60m3/s.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980