Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 70 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HỖN HỢP BỘT

Trương Ngọc Thận, Trần Bá Hùng, Trần Sĩ Kháng

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hỗn hợp bột tới tính chất vật lý và cơ học của hợp kim nặng (HKN) 8 nguyên W-Fe-Ni-Cr-Mn-C-Mo-Si. Kết quả thực nghiệm cho thấy, trong số các hỗn hợp bột qua nghiền trộn 15, 25, 35, 50, 70 giờ thì hỗn hợp bột sau 35 giờ nghiền trộn với kích thước hạt trung bình 5 mm là phù hợp nhất cho chế tạo HKN 8 nguyên. Hợp kim nặng chế tạo từ hỗn hợp bột có kích thước » 5 mm bằng công nghệ luyện kim bột (thiêu kết dưới áp lực). Thông số công nghệ của quá trình chế tạo HKN: nhiệt độ ép nóng 1400 oC, áp lực ép 14 MPa, thời gian 4 phút. Hợp kim thu được với khối lượng riêng 16,6 g/cm3, độ cứng 81 HRA, giới hạn bền nén 1120 Mpa, hoàn toàn có thể thay cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo để sản xuất lõi đạn xuyên.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980