Ban biên tập

BTV chính

Ban biên tập, Việt Nam
Hồ Thành Nam, Trường ĐHBK Hà Nội, Việt Nam
Hồ Thành Nam
Trần Thị Khánh Hương


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980